MAKOG'99, Visegrád, 1999. Február 1-3.

Geier János, ELTE, Általános Pszichológiai tanszék, Budapest

Dinamikus rendszerek egyensúlyának megtalálása evolúciós típusú algoritmussal

Ellentétben a manapság divatos digitális-algoritmikus-szimbólummanipulációs-Turing-gépes megközelítéssel, saját megközelítésem szerint az agy inkább tekinthető egy folytonos működésű analóg számítógépnek, mint digitálisnak. (Ennek az a tény sem mond ellent, hogy az idegimpulzusok időben diszkrétek, hiszen az információt azok időbeli eloszlása, pl. frekvenciája hordozza, ami viszont folytonos paraméter.)

A digitális gépek rögtön az elemi szinten döntést végeznek (0 vagy 1 érték), maga a számítási folyamat döntések sorozatából áll, és így szükség van egy szekvenciális, logikai algoritmusra, mely e döntések sorozatát határozza meg. Ezzel szemben az analóg számítógépeknél maga a fizikai folyamat, vagy ha úgy tetszik, maga az ” anyag” végzi közvetlenül a számítási folyamatot. Egy analóg számítógép is képes “döntést hozni”, de a végső döntés nem logikai részdöntések sorozatából alakul ki, hanem folytonos folyamatok egymásra hatásából.

A folyamatok végeredményeként kialakuló döntés úgy tekinthető, mint a rendszert leíró folytonos függvény egy stabil állapota, (lokális optimuma) mely ezek után meghatározhatja a további folyamatok “medrét”. (Tank and Hopfield: Számolás neuronszerű áramkörökkel, Tudomány,. 1988)

A fenti megközelítés létjogosultságát többek között az adja, hogy az agy nagyon sok folyamata tekinthető optimumfeladatnak: tanulás, mozgásszervezés, percepciós folyamatok, stb. Noha a "magasabb rendű" gondolkodási folyamatok (pl. sakkozás, matematikai levezetések, és talán a nyelvi készség is ide tartozik) már nem tekinthetők tisztán folytonos optimalizálási feladatnak, ne feledjük: a most felsorolt képességek kizárólag az ember sajátjai. Nyilvánvaló viszont, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, hiszen magasabb rendű emlősök is kiváló kognitív képességekkel rendelkeznek, ezekkel mi is rendelkezünk, és így az előbb említett emberi képességeknek ez az örökség képezi az alapját. Ennek tanulmányozása tehát szükséges.

A konkrét kérdés, mellyel a fenti problémakörhöz hozzá kívánok járulni a következő: hogyan lehet egy folytonos, nagyon sok változós rendszer egyensúlyi állapotát (azaz a rendszert leíró függvény lokális, esetleg szemi-globális értékét) a leggyorsabban megtalálni?

A válasz a következő, melyet a magam részéről Random Gradiens Módszernek (RGM) nevezek.

Legyen adva egy n bemenettel és egy kimenettel rendelkező F "fekete doboz", melynek létezik egy szakaszonként folytonos y=f(x1, x2,…, xn) átviteli függvénye. A függvény explicit ismerete nem szükséges, elég, ha az F minden időpillanatban kiszámítja a bemenetre adott x vektor alapján a kimenő y skalár értéket.

Az RGM a következő tevékenységek egyidejű alkalmazásából áll:

Az itt leírt analóg számítógép párhuzamos működésű, és a lokális optimum megtalálásának ideje független az F bemeneteinek számától. A zaj amplitúdójának növelése esélyt ad a "kis" lokális szélsőértékből való kiugrásra, ezáltal egy jobb, szemi-optimum megtalálására.

Elvi alkalmazási lehetőségek az agyműködés terén: tanulás (optimális válasz megtanulása a kapcsolati súlyok függvényeként), egyensúly a mozgáskoordinációban (pl. talpon állás), percepciós folyamatok (ahol a legmegfelelőbb tárgyhipotézis megtalálása a cél), stb.

Gyakorlati alkalmazás: előadásom után be fogom mutatni a fenti algoritmusnak egy digitális számítógépen megtekinthető szimulációját, melynek segítségével különféle optimalizálási feladatok megoldása, többek között neuronhálók tanítása, sztereó korrespondencia probléma megoldása, stb. látható.